ردو قدح

( رَدّو قَدْح )
{ رَد + دو (و مجہول) + قَدْح }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بحث، تکرار۔