رزالی

( رِزالی )
{ رِزا + لی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کمینی، کم ظرف، بدذات (عورت)۔