رستاق

( رُسْتاق )
{ رُس + تاق }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - گائےں، قریہ۔