رومیک

( رومیک )
{ رو (و مجہول) + میک (ی مجہول) }
( انگریزی )

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - جدید یونانی زبان کا۔