روک رکائے

( روک رُکائے )
{ روک (و مجہول) + رُکا + او (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مزاحمت، ممانعت۔