روشن دماغی

( رَوشَن دِماغی )
{ رَو (و لین) + شن + دِما + غی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عقل مندی، بیدار مغزی۔