روشن تر

( رَوشَن تَر )
{ رَو (و لین) + شَن + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زیادہ روشن۔