روزینہ خوار

( روزِینَہ خوار )
{ رو (و مجہول) + زی + نَہ + خار (و معدولہ) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - وظیفہ خوار۔