روز نشور

( روزِ نُشُور )
{ رو (و مجہول) + زے + نُشُور }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - قیامت کا دن۔