روزف معاد

( روزف مَعاد )
{ رو (و مجہول) + زے + مَعاد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - قیامت کا دن۔