روز میثاق

( روزِ مِیثاق )
{ رو (و مجہول) + زے + می + ثاق }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - آغاز آفرینش کا دن۔