روز میزان

( روزِ مِیزان )
{ رو (و مجہول) + زے + می + زان }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - قیامت کا دن۔