روز فردا

( روزِ فَرْدا )
{ رو (و مجہول) + زے + فَر + دا }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - آنے والا دن، قیامت کا دن۔