روز قیام

( روزِ قیام )
{ رو (و مجہول) + زے + قِیام }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - قیامت کا دن۔