روز داد

( روزِ داد )
{ رو (و مجہول) + زے + داد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - داد فریاد کا دن، روزِ انصاف۔