روز بازار

( روزِ بازار )
{ رو (و مجہول) + زے + با + زار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - بازار لگنے کا دن۔