روز باز پرس

( روزِ باز پُرْس )
{ رو (و مجہول) + زے + باز + پُرْس }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - سوال و جواب کا دن، قیامت کا دن۔