رود

( رود )
{ رود (و لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غُصہ۔ غضب۔