روحانی مفاسد

( رُوحانی مَفاسِد )
{ رُو + حا + نی + مَفا + سِد }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - باطنی خرابیاں، نقائِص باطن۔