روچک

( روچَک )
{ رو (و مجہول) + چَک }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلچسپ