روپ وان

( رُوپ وان )
{ رُوپ + وان }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوبصورت، حسین۔