رشحات فکر

( رَشْحاتِ فِکْر )
{ رَش + حا + تے + فِکْر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خیالات، سوچ، مدرکات۔