دھیان نگر

( دَھیان نَگَر )
{ دَھیان + نَگَر }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) دنیا، غور و فکر، سوچ۔