روایتی قانون

( رِوایَتی قانُون )
{ رِوا + یَتی + قا + نُون }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خاندانی رسم و رواج۔