زاہر

( زاہِر )
{ زا + ہِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - روشن