زاہری

( زاہِری )
{ زا + ہِری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روشنی