زشت بخت

( زشت بخت )
{ زشت + بخت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدقسمت