زغن سفید

( زَغَن سَفید )
{ زغنے + سفید (ی مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سفید چیل۔