رنجوری

( رَنْجُوری )
{ رَن + جُو + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پریشانی، بیماری۔