رندی

( رِنْدی )
{ رِن + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لاابالی پَن۔