رنگ و روپ

( رَنْگ و رُوپ )
{ رَن (ن غنہ) + گو (و مجہول) + رُوپ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک دمک، آب و تاب۔