رنگین ادا

( رَنْگِین اَدا )
{ رَن (ن غنہ) + گِین + اَدا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - وضع دار۔