رنگین نوا

( رَنْگِین نَوا )
{ رَن (ن غنہ) + گِین + نَوا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش آواز، خوش بیان۔