رنگین نوائی

( رَنْگِین نَوائی )
{ رَن (ن غنہ) + گِین + نَوا + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش آوازی، خوش بیانی۔