رنڈ[3]

( رَنْڈ[3] )
{ رَنْڈ (ن غنہ) }
( مقامی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - منٹ