رو دار

( رُو دار )
{ رُو + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باوقار