ساعت پرستی

( ساعَت پَرَسْتی )
{ سا + عَت + پَرَس + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موقع پرستی، ابن الوقتی۔