ساعت نجومی

( ساعَتِ نُجُومی )
{ سا + عَتے + نُجُو + می }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - مختصر عرصہ، چند لمحے۔