سالم زندگی

( سالِم زِنْدَگی )
{ سا + لِم + زِن + دَگی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - تمام عمر۔