سباع

( سِباع )
{ سِباع }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گوشت خور جانور، درندے، وحشی۔