سبز بختی

( سَبْز بَخْتی )
{ سَبْز + بَخ + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - خوش نصیبی، خوش بختی، خوش قسمتی۔