سبز قدم

( سَبْز قَدَم )
{ سَبْز + قَدَم }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باعث نحوست، منحوس، سبزپا۔