سبز پیری

( سَبْز پَیری )
{ سَبْز + پَے (ی لین) + ری }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سبز قدم، سبز پا، نامبارک، منحوس۔