سپر افگندگی

( سِپَر اَفْگَنْدَگی )
{ سِپَر + اَف + گَن + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شکست ماننا، مغلوبیت، عاجزی، فرار۔