ستم ادائی

( سِتَم اَدائی )
{ سِتَم + اَدا + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - انداز جور و ظلم، ستم گری۔