بالی نیند

( بالی نِینْد )
{ با + لی + نِینْد (ن مغنونہ) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غفلت کی نیند۔