بانگ نماز

( بانْگِ نَماز )
{ باں + گے + نَماز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اذان