باون گزا

( باوَن گَزا )
{ با + وَن + گَزا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طویل، لمبا، دراز قامت۔