سر آمد

( سَر آمَد )
{ سَر + آ + مَد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سردار، حاکم۔