بایو گرافی

( بایو گِرافی )
{ با + یو (و مجہول) + گِرا + فی }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سوانح عمری، سرگزشت۔